Vyhláška obce Ptýrov č.5/2006

 

O závazné části územního plánu obce

 

 ČÁST PRVNÍ

 

                                                       Úvodní ustanovení       

Zastupitelstvo obce Ptýrov ve  Středočeském  kraji se rozhodlo na svém zasedání dne ………. 2006 vydat ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 50/1976 Sb,. v platném znění zákona č. 422/2002 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku

                                                           Článek I.                   

                                                       Účel vyhlášky

Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Ptýrov   (dále ÚPO). 

 

                                                           Článek II.

                                                     Rozsah platnosti

 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky

 

                                                           Článek III.

Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 5.

 

Článek IV.

Dokumentace územního plánu obce Ptýrov je uložena na obecním úřadě v Ptýrově,  na městském úřadě v Mnichově Hradišti, odboru výstavby a ŽP a na krajském úřadě, odboru územního a stavebního řízení.

 

Článek V.

Řízení, zahájená před účinností této vyhlášky se ukončí podle dosavadní právní úpravy

 

Článek VI.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  ………….. 2006

 

 

……………………………v.r.

starostka obce Ptýrov

 

 

………………………………v.r.

místostarosta obce Ptýrov

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území obce Ptýrova

 

 Oddíl 1

Cíl územního plánu obce

(1) Územní plán Ptýrova je územním plánem obce podle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších platných předpisů

(2) Územní plán Ptýrova řeší funkční využití a uspořádání ploch na území obce Ptýrova, stanoví základní zásady organizace území a postup při naplňování formulovaných cílů a existujících podmínek, formulovaných v předchozím „Zadání“ pro zpracování územního plánu obce, schváleném v listopad 2005:

a)     řeší území obce jako soubor hlavního sídla a jeho místních částí převážně pro obytné účely s doprovodnými obslužnými a výrobními funkcemi,

b)     vymezuje a rozvíjí zastavěné a zastavitelné části a nezastavitelné části obce (volnou krajinu) při respektování všech chráněných přírodních, historických, kulturních a urbanistických hodnot,

c)      respektuje a regeneruje kvality přírodního prostředí a zlepšuje vizuální obraz a ekologickou stabilitu krajiny

d)     navrhuje regeneraci existujících částí sídel a udržení typického charakteru dosavadní zástavby, kromě lokality Braňka, kde velikost souboru nedovoluje vysledovat charakter, jako u ostatních částí obce

 

Oddíl 2

Urbanistická koncepce

(a)   urbanistická koncepce vychází z existence a dalšího rozvoje všech dosavadních sídel obce, a to: Ptýrova, Ptýrovce, Maníkovic, Habru, Čihátek a Braňky.

(b)   urbanistická koncepce vychází ze tří součástí (pásem) řešeného území, a to –

           -    dolní části (nivy Jizery), chráněné, nezastavitelné,

-         střední části (rovinné, s převažujícím podílem orné půdy, s většinou sídel,

-         horní (svažité) části s místní částí Maníkovice se zastoupením více zemědělských kultur

(c)    vzhledem k malé velikosti obce není reálné navrhovat v rámci katastru většinu potřebných zařízení občanské a technické vybavenosti; proto koncepce posuzuje snadnost dosažení předmětných služeb v nejbližším lokálním centru (Klášter Hradiště), nejbližším městském centru (Mnichovo Hradiště) a v nejbližším regionálním centru (Mladá Boleslav) vedle řady dalších dostupných městských center a sídelních lokalit – podle hledaných účelů,

(d)   na území obce Ptýrova navazují katastry obcí, jež jsou součástí mikroregionu „Střední Pojizeří  (Klášter Hradiště, Bílá Hlína), nebo jež stojí mimo něj (Mnichovo Hradiště, Malá Bělá); významnou lokalitu představuje rozsáhlá obora „Klokočka“, významná atraktivita mikroregionu,

(e)   prostorové uspořádání katastru obce Ptýrova je specifické: střední rovinné pásmo je od nivy Jizery oddělené zřetelnými svahy a srázy, na jejichž okrajích jsou situována sídla (od severu): Ptýrovec, Ptýrov a Čihátka, dobře chráněná před povodněmi. Rovinná střední část přechází do mírného svahu směrem sz., které končí lesním masivem obory Klokočka,

(f)      uvedené prostorové poměry a vysazená sídla jsou svým charakterem a zejména měřítkem zadáním pro odhad přiměřené míry rozvoje a jeho charakteru,

(g)   významnou součástí podmínek návrhu ÚPO je územní systém ekologické stability (ÚSES), jehož vymezené (funkční i zatím nefunkční) plochy zaujímají významný podíl území obce,

(h)    největší míra rozvoje je v návrhu přiřčena dosud nejmenší místní částí, nazvané Braňka (též Branka), která má v rámci katastru centrální polohu a je dobře přístupná zevně i z jednotlivých částí obce,

(i)      obec je spojena s okolím místními, na velké frekvence nedostatečně dimenzovanými silnicemi III. třídy; změna těchto nízkých frekvencí se výhledově neočekává,

(j)      veřejná doprava je zajišťována autobusy; linkových spojů není dostatek, zejména ne o víkendech a ve svátky,

(k)    technická infrastruktura - inženýrské sítě jsou zastoupeny rozvodem elektrické energie  a rozvodem vody do všech místních částí (z vodárenské skupiny Klášter Hradiště) Území obce není vybaveno soustavným odvodňovacím systémem (kanalizace); užívají se žumpy s vyvážením nebo lokální monoblokové čistírny s vypouštěním do podmoku.

Návrh ÚP předpokládá vybudování oddělených kanalizačních soustav pro splaškové O.V., včetně mechanicko-biologického čištění ve všech místních částech (kromě místní části Habr, ta bude odvodněna společně s obcí Klášter – Hradiště) s dočištěním na kořenových čistírnách. Dešťové odpadní vody budou z centra zastavěných území místních částí odváděny jednotlivými trubními větvemi mimo intravilán a zaústěny buď přímo do řeky Jizery (Ptýrovec) nebo do koryt obnovených lokálních vodotečí (Branka, Ptýrov, Maníkovice).

Větve dešťové kanalizace budou navrženy z trub PVC DN 300 – 400 mm, budou především odvádět atmosférické srážky ze zpevněných ploch a komunikací. Ostatní dešťové vody budou částečně vsakovány nebo odváděny po povrchu území mimo intravilán sídla.

 

Oddíl 3
Struktura funkčního využití území

(a) V zastavěných a zastavitelných částech řešeného území se vyskytují následující funkční plochy:

-         obytná zástavba venkovského charakteru,

-         obytná zástavba předměstského charakteru,

-         zástavba a plochy užívané pro  rekreaci (plochy rekreačního sportu, hobby, bazary),

-         objekty a plochy občanské vybavenosti,

-         objekty a plochy průmyslové a stavební výroby,

-         objekty a plochy zemědělské a lesní výroby,

-         objekty a plochy výrobních a opravárenských služeb,

 

 

 

 

 

 

(b) Při umisťování funkce na hranici různých funkčních ploch musí být vždy  

      přihlédnuto k funkci navazující plochy,

(c)       Stavby a zařízení, kterému funkčnímu využití na parcelách neodpovídají, nelze schválit, ani povolit změny užívání staveb,

(d)      Regulativy pro umisťování staveb a činností jsou specifikovány podle základního, doplňkového a výjimečně přípustného využití,

(e)      Funkční využití jednotlivých součástí území je obsahem výkresu č. 1 (funkční využití území),

 

Oddíl 4

Jednotlivé funkce v ÚPO

(a)   obytná zástavba venkovského charakteru:

-         Základní využití:  vymezené plochy slouží pro bydlení rodinného typu; svým charakterem spolutvoří identitu zástavby obce; zástavba se může realizovat v rozmezí hranic pozemku, dojde- li k souhlasu se sousedy

-         Doplňkové využití: garážování osobního vozidla (případně 2-3 vozidel vlastníka, vybrané typy podnikání, jež se slučují s životním prostředím obytných území (provozovny administr. a uměleckého charakteru podnikání, svobodná povolání, dílny zakázkové výroby řemeslného charakteru, holič-kadeřník atp., drobné opravárenské služby, drobné výrobní kapacity; je vyloučeno parkování nadměrně velkých vozidel pro podnikání (nákladní vozidla, tranzity). Podnikání a jeho plochy nesmí převýšit plošně ani objemově hlavní využití plochy

      Zařízení předškolní výchovy

-         Přípustné využití: dílny ošetření pneu, drobné autodílny, nástrojařské dílny, truhlárny s hygienikem posouzenou hladinou hluku vně provozovny, stanoviště řemesel typu zedník, tesař, klempíř, atp.

(b) obytná zástavba předměstského charakteru:

-         Základní využití: vymezené plochy slouží pro bydlení rodinného typu;   svým charakterem  nebude v opozici k dosavadnímu charakteru zástavby, může však volit méně tradiční materiály, nikoli tradiční vymezení objemu stavby (sklonité střechy); stavba nebo soubor staveb se může realizovat od hranic pozemků za předpokladu dohody sousedů nebo při takto založené koncepci při požadavku ÚR

-         Doplňkové využití: garážování 1-3 vlastních vozidel na pozemku, ne všechny musí být v zastřešeném objektu; hlavní funkci může doplnit podnikání v otevřených nebo zastřešených prostorech za předpokladu že jsou slučitelné s režimem obytných souborů (provozovny administr. a uměleckého charakteru podnikání, svobodná povolání, dílny zakázkové výroby řemeslného charakteru, holič-kadeřník atp., drobné opravárenské služby, drobné výrobní kapacity); rozsah ploch a objemů pro podnikání nesmí převýšit plochy a objemy hlavní funkce na pozemku

V těchto územích je možné umisťovat zařízení pro předškolní výchovu a to i taková, která nejsou integrována s bydlením ve stejné stavbě,

-         Přípustné využití: dílny ošetření pneu, drobné autodílny, nástrojařské dílny, truhlárny s hygienikem posouzenou hladinou hluku vně provozovny, stanoviště řemesel typu zedník, tesař, klempíř, atp.

(c) zástavba a plochy užívané pro individuální rekreaci (plochy rekreačního sportu): Nejedná se o plochy individuální rekreace v obytných, rekolaudovaných nebo nerekolaudovaných domech; jedná se o plochy, na kterých se uskutečňuje rekreační sport, hobby- činnosti, atp.

-         Základní využití: sportovní hřiště, zpravidla pro rekreační povahu sportovní činnosti, míčové hry, východisko k přespolním běhům, atletické činnosti, atp.

-         Doplňkové činnosti: sporty v části vymezených ploch na normativních hřištích (např. tenis, odbíjená, košíková); jako jiný typ doplňkové činnosti – funkce tržiště s pořádáním výstav drobných zemědělských zvířat, bazarů (použité zboží, autodíly, atp.), výstavba klubovny, noclehárny, skladu sportovních potřeb, skladu prodejních ploch (stolů) a plachet proti dešti,

-         Přípustné činnosti: cvičení hasičských sborů, myslivců (zkoušky loveckých psů), hudební vystoupení sborů a kapel, atp.

(d) objekty a plochy občanské vybavenosti:

-         Základní využití: stavby a plochy pozemků, odpovídající svým uspořádáním předmětnému typu (druhu) občanského vybavení, pokud toto není (v podmínkách malé obce) integrovanou částí  obytné stavby,

-         Doplňkové vybavení: parkování nebo garážování vozidel, potřebných k provozování předmětné funkce, služební byt správce, dozorce, hlídače, domovníka, atp.

-         Přípustné činnosti: ekonomické nebo kulturní akce, vztahující se k typu občanského vybavení

(f)         objekty a plochy průmyslové a stavební výroby:

-         Základní využití: kromě drobných živností, které jsou doplňkovým (přípustným) využitím v rámci obytných území se v tomto případě jedná o nepředpokládané využití, které musí být předem vymezeno. Pro případný zájem; půjde o tzv. „malé a střední“ podnikatelské provozovny, pro které je nutno buď vyjednat souhlas v rámci intravilánů sídel, nebo souhlas s jejich umístěním v rámci ploch, dosud nezastavitelných

-         Doplňkové využití: administrativa potřebná provedení provozovny

-         Přípustné využití: skladování potřebného materiálu k výrově s výjimkou materiálů které jsou v rozporu s působením (nepříznivých) vlivů na životní prostředí nebo vyžadující množství, jež by nároky na dopravní frekvence ohrozilo prostředí převážně obytných území obce

(g)      objekty a plochy zemědělské výroby:

-         Základní využití: plochy a objemy, jež jsou nutné pro řádný a zdárný vykonávání základního účelu, tj. zemědělské živočišně nebo rostlinné výroby včetně specielních účelů (pěstování zeleniny, ovoce, léčivých bylin, vánočních stromků, atp.)

-         Doplňkové využití: při podpoře agro-farem  (agro-turistiky) ubytování návštěvníků, občerstvení, produkce domácích zemědělských výrobků, uskladnění píce, atp.;

-         Přípustné využití: bursy (koupě a prodej) pěstovaných zvířat, sportovní využití ustájených zvířat, závodiště, prostory pro návštěvníky, parking, atp.

 

Oddíl 5

Prostorové uspořádání

-         V celém řešeném území se stanovuje zákaz výstavby výškových budov. Stávající výšková hladina může být mírně překročena jen v případě drobných výškových dominant (rozhledna).

-         V okolí chráněné kulturní památky (zámeček- Maníkovice) se jakákoli další i nízkopodlažní zástavba připouští jen po projednání a schválení památkovými orgány.

-         Vyhláška podporuje obnovu (regeneraci) tradičních budov a jejich tradiční uspořádání na parcelách.

-         Nová zástavba by měla pokračovat v intencích dosavadního charakteru prostorového uspořádáním jednotlivých sídel, proporcí budov, pokud možno obdobným způsobem jejich seskupování, výškových poměrů i objemových limitů.

-         Ve všech sídlech se obnovuje rámec zástavby – zeleň regenerovaných zahrad.

-         Krajina je integrální součástí osídlení. ÚPO dbá na její zprostupnění, revitalizaci, ekologickou stabilitu a diverzitu krajinného rázu.

 

Oddíl 6

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

-         V řešeném území obce se nacházejí součásti nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES.

-         Plochy pro ÚSES mohou být využívány pouze jako plochy zeleně a jako vodní plochy.

-         Umisťování staveb  v rámci ÚSES je omezeno pouze na přechody zařízení technické infrastruktury a na funkčně související zařízení.

-         ÚSES je vymezen na listech hlavního výkresu (č. 1) a v otiscích – základech dalších výkresů

 

Oddíl 7

Ochranná pásma a chráněná území

-         Většina ochranných pásem je dána zákony[1] (zejména pásma kolem liniových komunikací, vedení VN a VVN, závodů zemědělské a průmyslové výroby, kolem  území lesa, atp.)

-         Ochranná pásma kolem území, určených k průmyslové nebo zemědělské výroby dosud bez přesnější specifikace, budou upřesněna při vydávání ÚR (územních rozhodnutí) podle platných předpisů – podle rozsahu výroby, výrobních kapacit, atp.

 

Oddíl 8

Protipovodňová ochrana

Na toku řeky Jizery je vyznačen rozsah záplav, zejména 100-leté vody (Q 100), podle stanovení vodohospodářským orgánem (Povodí Labe).

 

 Oddíl 9

Ochrana zemědělského půdního fondu

-         Veškeré součásti ZPF (zemědělského půdního fondu), které jsou předmětem vynětí i ostatní složky, kde ke změnám nedochází, jsou v souladu s obecně závaznými předpisy vyznačeny ve výkrese č. 6

 

Oddíl 10

Vymezení zastavitelných a nezastavitelných území

-         Zastavitelné území je takové území, které může být podle dalších stanovených  podmínek zastavěno trvalými stavbami, odpovídajícími funkčnímu určení, jak je stanoví územní plán obce. Zastavitelné území zahrnuje plochy většiny vybavení (občanského, technického), včetně liniových staveb (dopravních) a technické infrastruktury. Výjimku tvoří funkce rekreační, kde by mělo převládat přírodní prostředí.

-         Nezastavitelné území je území, které nelze zastavovat ani trvalými ani dočasnými stavbami, s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb. Do nezastavitelných území jsou zahrnuty plochy těžby, plochy deponií a plochy zemědělských kultur

-         Zastavěné a nezastavitelné území je vymezeno na hlavním výkrese (č. 1) a na výkrese ochrany ZPF (č.6).

 

Oddíl 11

Zastavěná území

V těchto prostorách  s převažující tradiční venkovskou zástavbou se stanoví:

-         zachovat, regenerovat a preferovat obytnou funkci, zejména funkci trvalého bydlení,

-         zachovat a regenerovat tradiční zástavbu, obnovovat její ztracený charakter,

-         nové dostavby, přístavby, nástavby a celkové přestavby s cílem podstatné změny dosavadního charakteru provádět jen výjimečně v odůvodněných případech (např. při obecně prospěšné změně funkce) s podmínkou, že neporuší nejen původní charakter zástavby na předmětném pozemku, ale ani obraz tradičního venkovského sídla, nebo jeho části.

-         Připouští se: využít existujících pomocných (hospodářských) budov pro nové činnosti (podnikání, garážování apod.), pokud tyto nebudou svým rozsahem,dopady na životní prostředí (tj. hlukem, exhalacemi, vyvolanou dopravou,zásobováním apod.) v rozporu s hlavní, tj. obytnou funkcí předmětného území (celku, parcely).

-         Rozsah (zastavěných nebo volných) ploch, požadovaných k podnikání by neměl přesáhnout spolu s existující zastavěnou plochou (včetně zpevněných, nezastavěných ploch) 45% plochy stavebního pozemku.

-         Umístění ploch pro podnikání by mělo respektovat logické uspořádání dosavadních celků (usedlostí) a nemělo by zcela popřít jejich dosavadní smysl (umístění vstupů, vjezdů, zelených ploch, apod.). Nevylučuje se obdobné uspořádání i u nových záměrů.

-         Stavby pro podnikání by neměly svými rozměry (měřítkem) překonat tradiční zástavbu, jak v půdorysných, tak výškových parametrech. Požaduje se obdobný sklon a krytiny střech, jako mají okolní (tradiční) budovy.

-         Připouští se  ustájení malého počtu hospodářského zvířectva, jež odpovídá parametrům původních budov pro tyto účely (stájí), nebo v nově zřizovaných  případně upravovaných budovách, jež jsou přiměřené svým uspořádáním, polohou a svými rozměry a způsoby zpracování povrchů a střech účelu a v kontextu s existující, zejména obytnou zástavbou.

-         Požaduje se postupně odstraňovat především

-         všechny nepovolené, druhotné stavby, dále

-         všechny povolené, ale svým vzhledem (rozměry, formou, způsobem zpracování povrchů) nevhodné, zejména provizorní přístřešky, přístavky, plechové a jiné provizorní stavby, včetně provizorních nebo nevhodně působících garáží. Pokud trvá činnost, pro kterou byly zřízeny, požaduje se tyto stavby

-         nahradit přijatelnými a povolenými drobnými stavbami.

-         Požaduje se věnovat pozornost veřejným prostorům, zejména návsím a komunikacím, procházejícím zastavěnými částmi obce s cílem proměnit je v důstojné a  inspirativní prostředí pro obyvatele a další uživatele zástavby v jednotlivých částech obce. Bude snahou vrátit těmto prostorám přírodní povrchy a omezovat asfaltové plochy. Snahou bude odstraňovat ta zařízení, jež znehodnocují původní  drobné (sakrální) stavby v těchto prostorách (kapličky  zastíněné trafostanicemi). Obnovovat tradiční stromovou vegetaci lip, jírovců a  nerozšiřovat dále  nejrůznější jehličiny (thuje), atp.

-         Požaduje se, aby jednotliví obyvatelé parkovali všechna svá vozidla (osobní, zemědělská apod.) výlučně na svých parcelách. Bude snahou postupně odstraňovat neužívané stroje,nástroje a nářadí z volných prostor soukromých  i veřejných.

-          V rámci zastavěných území bude vedení obce preferovat trvalé obyvatele a jejich zájmy včetně umožnění doprovodných činností, souvisejících se zemědělskou, lesní, rybářskou a přijatelnou další výrobní podnikatelskou činností, resp.produkcí. Obec bude podporovat tendence přechodných obyvatel aby se v obci usídlili trvale. Bude snahou omezit další rekolaudace současných staveb  pro trvalé bydlení na pobyt přechodný (individuální rekreaci apod.). Přesto bude umožněno stavět i objekty pro individuální rekreaci, pokud budou respektovat regulaci pro trvalý pobyt.

-         Dostavba na volných parcelách  se uskuteční typy domů rodinné zástavby, vhodnými pro potřeby života na venkově. Zastavěné plochy by neměly přesáhnout 25% plochy pozemku, jež by se měly pohybovat v rozmezí 800-1200 m2. Ve výjimečných případech, tj. při povolení k přijatelným formám podnikání, by celkový podíl zastavěných ploch (včetně upravených nezastřešených ploch) neměl dohromady přesáhnout 45% plochy pozemku.

-         Výška nové zástavby by neměla přesáhnout jedno nadzemní podlaží s využitelným podkrovím.

-         K tomu bude nutné zajistit pro obyvatele obce dostupnost uspokojivých, důstojných služeb zdravotních, sociálních, vzdělávacích, obchodních a dalších  (provozů). Většina jich patrně bude existovat mimo území obce.

-         Obec si klade za cíl vybavit obec přijatelným a ekonomicky dostupnějším způsobem provedení technické infrastruktury (inženýrských sítí), tj. zejména likvidaci splaškových a dešťových vod,  a zemního plynu.

-          Obec chce dosáhnout obnovy mostu pro osobní vozidla a tím obnovy komunikačního spojení s východním okrajem sousedního města Mnichovo Hradiště (pracovní příležitosti, služby) a s plánovaným rekreačním územím.

-         Bude snahou obecní samosprávy zabránit budování dalších nahodile umisťovaných vzdušných vedení (VN, VVN) bez ohledu ke krajině.

-         U existujících vedení dosáhnout v době výměny jejich sdružování   do  společných tras (koridorů se společnými ochrannými pásmy).

 

 

Oddíl 12

Civilní ochrana

Ochrana území před povodněmi:  

-                V celé nivě Jizery, která je záplavovým územím, je navržen režim změny kultur na TTP. V nivě není navrhována žádná nová zástavba.

Zóny havarijního plánování:

-        Na území bývalého okresu Mladá Boleslav se od nich upouští

Ukrytí obyvatel v případě mimořádné události:

-   Vzhledem k lokalizaci obce a k jejímu významu jsou řešením  improvizované kryty, zhotovené svépomocí,

Evakuace a ubytování osob:

-      Počítá se se zpevněnými plochami  veřejného sportoviště/tržiště severně od obecního úřadu v těžišti území  v lokalitě Braňka; počítá se s ubytováním ve stanech, v místě je k dispozici vodovod,

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci:

-      místem skladování bude budova OÚ Ptýrov. Speciální materiály CO byly obcím odebrány,

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná a zastavitelná území:

-      V řešeném území se výskyt takových látek nepředpokládá; podmíněně je možné přechodné (dočasné) uskladnění v prostoru navrhovaného obecního dvora,

Odstranění kontaminovaných látek:

-      jedná se jen o výjimečný případ, který by se odehrál na území obecního  dvora,

Ochrana před vlivy nebezpečných látek:

-      Takové látky v území skladovány nebudou; hospodářský (obecní) dvůr by byl jen dočasným úložištěm v případě nálezu nádob s podezřelým obsahem - jen do doby odvozu a likvidace,

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:

-    ÚPO předpokládá, že potřebná zařízení (čerpadlo, generátor) jsou součástí speciálních materiálů CO

Odběrní místa pro odběr vody k hašení požárů: 

-      Celá přenosová část vodovodní soustavy je navržena z PVC potrubí DN 100 a vlastní rozvody v místních částech z DN 80 mm. Potrubí bude vybaveno požárními hydranty DN 80 mm umístěnými v intravilánech místních částí obce a odkalovacími vypouštěcími hydranty na koncových větvích rozvodů. V některých místních částech obce bude nutné upravit max. přetlak v potrubí zřízením redukčních ventilů. Tato úprava bude nutná v místní části Ptýrovec (min. úroveň terénu v zastavěném území je ca 212, 0 m n.m., úroveň min. hladiny vodojemu je 286,49m n.m., což je rozdíl 79,49 m a povolený hydrostatický přetlak je 0,7 Mpa). Zabezpečení požární vodou kromě vodárenské soustavy bude v místních částech saturováno obnovenými vodními nádržemi.

Nově navrhované komunikace musí být v souladu s ČSN:

-   V rámci návrhu ÚPO se navrhuje jen 1 místní komunikace, která představuje zkratku pro pěší, cyklisty a vozidla mezi Maníkovicemi a Braňkou. V případě požáru vyhoví i pro průjezd požárního vozidla. V každém případě již existuje komunikace Maníkovice – Braňka.

K požadavku umisťování rozvodných a telekomunikačních zařízení pod zem: -  - ÚPO navrhuje postupný převod vzdušných vedení na kabelová, ale vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu malých obcí nelze tuto přeměnu direktivně nařídit.

 

 Příloha č. 2

Veřejně prospěšné stavby

Plochy a trasy veřejně prospěšných staveb

Veřejně prospěšné stavby v řešeném území jsou převážně stavbami liniovými, navrženými  v rámci rozvoje technické infrastruktury. Jedná se o vymezení ploch pro

a)     Nové veřejné komunikace:  

-         VPS 1: navrhovanou úpravu dnešní polní cesty mezi Maníkovicemi a Braňkou- viz zpráva o koncepci dopravy,

-         VPS 2: založení páteřní komunikace v novém obytném souboru Braňka,

b) Úpravy veřejných prostranství (zpevnění povrchu pro otočky autobusů a dalších nákladních vozidel, zejména na „slepých“ trasách – v Maníkovicích, Ptýrovci a Ptýrově; jedná se dále o vymezení částí ploch návsí pro dopravu, včetně veřejné – autobusy – viz část zprávy o koncepci dopravy),

-         VPS 4,15,18: zmíněné otočky pro autobusy ve třech „koncových“ sídlech obce (Maníkovice, Ptýrov, Ptýrovec), a to v rámci širších úprav návsí, zejména v Ptýrově (viz též navrhovaná asanace AS 1),

c)  Položení potrubí splaškové, dešťové kanalizace a  rozvodu zemního plynu:

-         VPS 3: položení potrubí dešťové kanalizace, v dalším průběhu položení souběhu dešť. a splaškové kanalizace v Maníkovicích; před ČOV se trasy rozdělují- do ČOV (splašková), do vodoteče ( dešťová),

-         VPS 5: další větev splaškové kanalizace v komunikaci, v dalším průběhu souběh potrubí spašk. a dešť.,

-         VPS 6: spojení dvou větví potrubí (VPS 3 a VPS 5) do jedné trasy – v Maníkovicích,

-         VPS 11: založení systému potrubí splaškové kanalizace v Čihátkách,

-         VPS 13: založení systému potrubí splaškové a dešťové kanalizace v Ptýrově,

-         VPS 16: založení systému potrubí splaškové a dešťové kanalizace v Ptýrovci,

-         VPS 19: založení systému potrubí splaškové a dešťové kanalizace v Braňce,

d)  vybudování samostatných ČOV pro jednotlivá sídla umístěných pod  následujícími sídly obce:

-          Maníkovice (VPS 7),

-         pod Čihátky (VPS 12),

-         pod Ptýrovem (VPS 14) a

-         pod Ptýrovcem (VPS 17),

-         a pod Braňkou (VPS 20)

e) přeložení vzdušného vedení VN elektro – 22 kV: zrušení existujícího    (VPS 20) a postavení nového (VPS 9) v části Maníkovice

 

Plochy k asanaci

V řešeném území je několik lokalit, jež si vyžádají okamžitě nebo po skončení prováděných činností asanaci, rekultivaci, atp.

Jedná se především o

-         AS 1: asanaci soukromých ploch a objektů k rekreaci na zabrané části návsi v Ptýrově.  Zábor lze posoudit z hlediska veřejného zájmu za nelegitimní. Stalo se tak v minulosti a uplynulý čas nemohl zlegalizovat zábor části veřejného prostoru pro soukromý zájem.

-         AS 2: asanaci (rekultivaci) ploch deponií po skončení těžby písku na východním okraji katastru, v nivě řeky Jizery,

-         AS 3: asanaci (rekultivaci) skládky inertních materiálů před vjezdem do sídla Ptýrovec. Jedná se o skládku, která je ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště. Nelze říci, zda existující rokle bude zavezena ještě před koncem výhledového období ÚPO, ale je nutno na tuto okolnost upozornit již nyní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zejména: zákonem č. 114/1992 Sb., č. 222/1994 Sb., č. 110/1964 Sb., č. 13/1997 Sb. č. 44/1988 Sb., č. 20/1987 Sb. – v platných pozdějších zněních