OBEC  PTÝROV

Obecně  závazná vyhláška č. 4/2003 obce Ptýrov ze dne 9. 7. 2003

 

KOMPLEXNÍ URBANISTICKÁ  STUDIE  OBCE  PTÝROV

NÁVRH  REGULATIV

 

ČÁST  PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

Článek I.

Účel vyhlášky

Tato vyhláška vymezuje rozhodující části komplexní urbanistické studie včetně dodatku urbanistické studie zástavby 21 rodinných domů a úpravy veřejného prostranství v místní části Branka ( dále US ) sídelního útvaru Ptýrov, schválenou zastupitelstvem obce Ptýrov   dne 9. 7. 2003 .

 

Článek II.

Rozsah platnosti

Tato vyhláška platí pro celé katastrální území obce Ptýrov , a to souběžně se zpracovanou a schválenou komplexní urbanistickou studií s časovým horizontem 15 let, tj. s platností do roku

2018 s možností ji podle potřeby novelizovat.

 

Článek III.

Závazné regulativy

Závaznými regulativy jsou:

a)      Zásady pro uspořádání území, a to z hlediska prostorového a funkčního ( v rámci intravilánů i extravilánů, tj. v rámci zastavěných i nezastavěných území).

b)      Limity využití území, které jsou stanoveny zejména velikostí parcel, výškou zástavby a podmínkami zastavění na plochách parcel (pozemků).                                                             Plochy intavilánů, tj. zastavěných území jednotlivých částí obce (jednotlivých sídel) se skládají z ploch stavebních pozemků, doplněných parcelami různých kultur (zahrady, sady, plochy komunikací apod.) jsou vymezeny obvodovou čarou vůči plochám extravilánu, tj. vůči plochám nezastavěným a nezastavitelným, která by neměla být překračována, kromě vyvolaných změn a doplňků, které musí být řádně odůvodněny a projednány a schváleny jak pořizovatelem, tak obecní samosprávou.

Jednotlivé plochy intravilánů jsou následující:

      část Branka, část Čihátka, část Habr, část Maníkovice, část Ptýrov, část Ptýrovec,                       

      bývalý areál zemědělské velkovýroby při části Ptýrov.

__________________________________________________________________________________

ČÁST  DRUHÁ

Závazné regulativy

a)      Vymezeným, definovaným plochám dle způsobu využití musí odpovídat : způsob užívání, tj. zejména účel existujících a nově umisťovaných a povolovaných staveb a ploch, včetně (stavebních) změn v jejich užívání.  Stavby a plochy, které příslušnému funkčnímu vymezení neodpovídají, nesmí být v předmětném území povoleny, umístěny a provozovány.

Funkční určení ploch a jejich prostorové vymezení jsou obsahem hlavního (urbanistického) výkresu US.

b)      Limity (omezení) využití území nejsou v hlavním plánu US vyjádřeny. Musí být 

definovány v doprovodném textu US (zpráva, popis jednotlivých zásahů - intervencí, návrhů) a v této vyhlášce.

_______________________________________________________________________________

Plochy extravilánů jsou plochami mimo zastavěná území (intravilány) nejsou v zásadě určeny k zástavbě vyjma výjimečně přípustné zástavby budovami pro zemědělskou, lesní, případně další  produkční a jinou činnost v krajině (kulturní vyžití, rekreace ve formě turistiky), jež si jen výjimečně vyžaduje budování trvalých budov.

 

 

 

INTRAVILÁNY (ZÓNY ZÁSTAVBY).

V těchto zónách s převažující tradiční venkovskou zástavbou se stanoví :

-zachovat, regenerovat a preferovat obytnou funkci, zejména funkci trvalého bydlení

-zachovat a regenerovat tradiční zástavbu, obnovovat její ztracený charakter

-nové dostavby, přístavby, nástavby a celkové přestavby s cílem podstatné změny dosavadního charakteru provádět jen výjimečně v odůvodněných případech (např. obecně prospěšné změny funkce) s podmínkou, že neporuší nejen původní charakter zástavby na předmětném pozemku, ale ani obraz tradičního venkovského sídla, nebo jeho části.

Připouští se : využít existujících pomocných (hospodářských) budov pro nové činnosti (podnikání, garážování apod.), pokud tyto nebudou svým rozsahem, dopady na životní prostředí (tj. hlukem, exhalacemi, vyvolanou dopravou, zásobováním apod.) v rozporu s hlavní, tj. obytnou funkcí předmětného území (celku, parcely).

Rozsah (zastavěných nebo volných) ploch, požadovaných k podnikání by neměl přesáhnout spolu s existující zastavěnou plochou maximálně 30% plochy stavebního pozemku.

Umístění ploch pro podnikání by mělo respektovat logické uspořádání dosavadních celků a nemělo by zcela popřít jejich dosavadní smysl (umístění vstupů, vjezdů, zelených ploch, apod.)

Stavby pro podnikání by neměly svými rozměry překonat tradiční zástavbu, jak v půdorysných, tak výškových parametrech. Požaduje se obdobný sklon střech, jako mají okolní (tradiční) budovy.

Nepřipouští se : povolování nástaveb.

Připouští se opětovné ustájení malého počtu hospodářského zvířectva, jež odpovídá parametrům původních budov pro tyto účely, nebo nově zřizovaným budovám, přiměřeným svými rozměry a způsoby zpracování povrchů a střech existující, zejména obytné zástavbě.

Požaduje se postupně odstraňovat především všechny nepovolené druhotné stavby, dále všechny povolené, ale svým vzhledem (rozměry, formou, způsobem zpracování povrchů) nevhodné, zejména provizorní přístřešky, přístavky, plechové a jiné provizorní stavby, včetně garáží. Pokud trvá činnost, pro kterou byly zřízeny, nahradit je přijatelnými a povolenými druhotnými stavbami.

Požaduje se věnovat pozornost veřejným prostorům, zejména návsím a komunikacím, procházejícím zastavěnými částmi obce s cílem proměnit je v důstojné a vyhovující prostředí pro obyvatele a další uživatele zástavby v jednotlivých částech obce. Bude snahou vrátit těmto prostorám přírodní povrchy a omezovat plochy asfaltu. Snahou bude odstraňovat ta zařízení, jež znehodnocují původní doplňkovou zástavbu těchto prostor (kapličky versus trafostanice, tradiční stromová vegetace lip, kaštanů apod. versus thuje a další jehličnany, atd.).

Požaduje se, aby jednotliví obyvatelé parkovali všechna svá vozidla (osobní, zemědělská apod.) výlučně na svých parcelách. Bude snahou postupně odstraňovat neužívané stroje a nářadí z volných prostor soukromých i veřejných.

V rámci zastavěných území bude vedení obce preferovat trvalé obyvatele a jejich zájmy včetně doprovodných činností, souvisejících se zemědělskou, lesní, rybářskou a přijatelnou podnikatelskou činností atp. resp. produkcí. Obec bude podporovat tendence přechodných obyvatel aby se v obci usídlili trvale. Naopak bude snahou omezit další rekolaudace staveb pro trvalé bydlení na pobyt přechodný (individuální rekreaci apod.).

Dostavba na volných parcelách se uskuteční typy domů rodinné zástavby, vhodnými pro potřeby života na venkově. Zastavěné plochy by neměly přesáhnout 25% plochy pozemku, ve výjimečných případech, tj. při povolení k přijatelným formám podnikání, by celkový podíl zastavěných ploch neměl dohromady přesáhnout 30% plochy pozemku.

Výška nové zástavby by neměla přesáhnout jedno podlaží s využitým podkrovím.

K tomu bude nutné zajistit uspokojivé, dostupné a důstojné provozy zdravotních, výchovných, obchodních a dalších zařízení (provozů).

Obec si klade za cíl vybavit obec přijatelným a ekonomicky dostupnějším způsobem provedení obecní infrastruktury, tj. zejména zásobování vodou, likvidace splaškových vod, rozvodu elektřiny a plynu.

Obec chce dosáhnout obnovy mostu a komunikačního spojení s východním okrajem sousedního města Mnichovo Hradiště.

 

 

 

Bude snahou obecní samosprávy zabránit budování dalších vzdušných vedení (VN,VVN) a u existujících dosáhnout v době dožití jejich náhradu ve sdružených trasách (koridory, společná ochranná pásma). Některá vzdušná vedení, zejména starší typy na dřevěných sloupech, se doporučují odstranit z pohledově exponovaných míst : přemístit, převést na povrchová (kabelová) vedení apod.

V zóně areálu zemědělské výroby nepřipustit provozy, jež jsou zařazeny do I. nebo II. třídy ekologické závadnosti (tj. jež znečišťují všechna tři nebo dvě z prostředí : země, vzduch, voda).

Nelze připustit provizoria, pokud by existovala déle, než pět let.

__________________________________________________________________________________

PLOCHY EXTRAVILÁNŮ

Obec sleduje postupnou proměnu ekologicky nestabilních produkčních ploch, zejména ploch

orné půdy, v ekologicky stabilnější ploch luk a pastvin, okrajově i ploch lesa. S tímto záměrem

 souvisí požadavek na dohledné provedení projektu pozemkových úprav, jež by současně respektovaly ekologickou stabilizaci a plochy biokoridorů a biocenter.

V extravilánu budou postupně obnoveny vybrané polní cesty, remízky, sady, aleje.

V extravilánu budou postupně obnoveny plochy bývalých rybníků a drobných vodotečí, tyto zásahy bude předcházet hydrogeologický průzkum, který posoudí zda k obnově jsou stále dobré podmínky vodního režimu v území (pramenná území, hladiny spodních vod, atp.).

Postupně budou obnoveny všechny tradiční porosty, zejména břehové, sledující drobné vodoteče a obvody obnovovaných rybníků.

Bude definitivně vyřešen další osud rokle, kterou zakoupilo město Mnichovo Hradiště za účelem zřízení skládky TKO.

__________________________________________________________________________________

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Při využívání území musí být kromě výše v textu uvedených limitů, specifických pro určité části území, dodržována ochranná pásma všeho druhu (vedení VN, VVN, vodních zdrojů, těžebních prostorů, skládky TKO, ČOV, komunikací, zemědělských produkčních a zpracovatelských areálů, zejména živočišné výroby), atp.

 

ČÁST TŘETÍ

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Pozemky, potřebné pro provedení rozvodů a zařízení výše uvedených zařízení infrastruktury budou postupně specifikovány podle konkrétních způsobů řešení a provedení a budou spolu s obnovovanými polními cestami, rybníky a vodotečemi zahrnuty do kategorie veřejně prospěšných staveb.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení vyhlášky

Uložení urbanistické studie a vyhlášky

Úplná dokumentace urbanistické studie včetně vyhlášky o jejích částech, rozhodujících pro další vývoj obce, je uložena :

a)      na odboru výstavby a ŽP městského úřadu v Mnichově Hradišti

b)      na obecním úřadě v Ptýrově

 

Zpracování změn ve vyhlášce

Změny částí, rozhodujících pro další vývoj obce, se projednávají a schvalují se všemi náležitostmi, které požaduje zákon a vyhlašují se vždy obecní vyhláškou.

 

Nabytí účinnosti vyhlášky

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. 7. 2003

 

V Ptýrově, dne  9. 7. 2003

 

………………………………………...                …………………………………………..

František Badalec, starosta obce                             ing. Jiří Pešek, místostarosta obce