Zápis ze 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Ptýrov v roce 2010 konaného dne 3.2. 2010 v 19 hodin v kanceláři OÚ na Braňce.

 

Přítomni:           M Koštejnová, D.Šimková, R.Matěna, M.Sichrovský, J.Pešek,  V.Smolíková

Omluveni:        P.Macková,

Hosté:             

 

            Jednání zahájila starostka obce, která prohlásila, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Sdělila, že zápis z minulého zasedání byl ověřen.

A oznámila, že zapisovatelem zápisu dnešního jednání je p. Pešek.

 

     Program

      1.  Schválení programu jednání, zda bude diskuse probíhat ke každému bodu programu

           zvlášť

      2.  Zvolení ověřovatele zápisu

      3.  Žádost o odkoupení obecní cesty

      4.  Žádost o vyjádření  k recyklaci odpadů

      5.  Rozpočtové opatření

      6. Diskuse   

 

            V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením.

 

1.Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání  a  zda bude diskuse probíhat ke každému bodu programu zvlášť. V rozpravě zastupitelé nedoplnili program.

Usnesení zastupitelstva obce číslo 01-10

Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo program jednání a diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Výsledek hlasování - pro 6, proti 0, zdržel hlasování 0

 

 

2.Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu -  pí Šimková, Smolíková  

Usnesení zastupitelstva obce číslo 02-10

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu  pí Šimková, Smolíková                     Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

 

3.Starostka seznámila zastupitele s žádostí Povodí Labe o odkoupení pozemku přístupové cesty k vodnímu dílu Ptýrov - parc.číslo 843.

Usnesení zastupitelstva obce číslo 03-10

Zastupitelé projednali a zamítli žádost Povodí Labe o odkoupení  pozemku přístupové cesty k vodnímu dílu Ptýrov - parc.číslo 843.

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

 

4. Starostka seznámila zastupitele s žádostí firmy ECORETEL o možnost provozování mobilní recyklace stavebních a demoličních odpadů . Práce by probíhala na pozemku parc.č.658/2 ,v k.ú. Ptýrov,  který je ve vlastnictví Města Mnichovo Hradiště.

Usnesení zastupitelstva obce číslo 04-10

Zastupitelé projednali a zamítli žádost firmy ECORETEL o možnost provozování mobilní

recyklace stavebních a demoličních odpadů . Práce by probíhala na pozemku parc.č.658/2 ,v

k.ú. Ptýrov,  který je ve vlastnictví Města Mnichovo Hradiště.  Důvod zamítnutí -

provozování mobilní recyklace by vedlo k dalšímu přetěžování místní komunikace

nákladními  automobily.

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

5.Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1. Jedná se o navýšení příjmů o 58 000 Kč. - dle přidělení peněz na výkon státní správy od krajského úřadu. O stejnou částku se navýší výdaje .                                                                                                                                       Usnesení zastupitelstva obce číslo 05-10

Zastupitelé vyslechli a odsouhlasili rozpočtové opatření č. 1.

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

 

 

 

Ověřovatel.....................................          Ověřovatel.........................................

 

 

Starosta.........................................

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                                                         

Sejmuto z úřední desky:

 

Vyvěšeno elektronicky:

Sejmuto elektronicky