Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Ptýrov v roce 2010 konaného dne 1.4.2010 v 19 hodin v kanceláři OÚ na Braňce.

 

Přítomni:          M.Koštejnová, D.Šimková, R. Matěna, J.Pešek, V.Smolíková, M.Sichrovský

Omluveni:       P.Macková,

 

            Jednání zahájila starostka obce, která prohlásila, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Sdělila, že zápis z minulého zasedání byl ověřen.

A oznámila, že zapisovatelem zápisu dnešního jednání je pan Pešek.

 

Program

      1.  Schválení programu jednání, zda bude diskuse probíhat ke každému bodu programu

           zvlášť

      2.  Zvolení ověřovatele zápisu

      3.  Závěrečný účet 2009

      4.  Žádost o pokácení vzrostlého stromu

      5.  Projednání výběru akcí pro budoucí žádosti o dotace

      6.  Informační zprávy

 

            V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením.

 

1.Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání a zda bude diskuse probíhat ke

každému bodu programu zvlášť. V rozpravě zastupitelé nedoplnili program.

Usnesení zastupitelstva obce číslo 06-10

Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo program jednání a diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Výsledek hlasování - pro 6 proti 0, zdržel hlasování 0

 

2.Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu -  p. Matěna, Sichrovský

Usnesení zastupitelstva obce číslo 07-10

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu  p. Matěnu. a p. Sichrovského.

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

3. Zastupitelé projednali a schválili Závěrečný účet obce Ptýrov za rok 2009 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a to s vyjádřením - bez výhrad.

 Usnesení zastupitelstva obce číslo 08-10

 Zastupitelé obce schválili všemi hlasy Závěrečný účet obce Ptýrov za rok 2009 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 s vyjádřením – bez výhrad.

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

4.Paní Libuše Hornová podala žádost o povolení k pokácení stromu (jasan) na parcele č.

692 v Ptýrovci. Strom dle žádosti ohrožuje provoz na místní komunikaci a zabraňuje

zhotovení plotu zahrady (roste na hranici pozemku).

Usnesení zastupitelstva obce číslo 09-10

 Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o pokácení stromu na parcele č. 692 v Ptýrovci.

Pokácení lze uskutečnit pouze v době vegetačního klidu ( 1.11. – 31.3.)

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

5.Obecní úřad Ptýrov navázal spolupráci s firmou Eurocentrum, která poskytuje poradenské služby spočívající v komplexním servisu sledování situace  v oblasti dotačních titulů. Firma Eurocenrum požaduje vypracování seznamu možných akcí s výhledem na 5 let.

 Usnesení zastupitelstva obce číslo 10-09

 Zastupitelé obce projednali a odsouhlasili spolupráci s firmou Eurocentrum v oblasti zajišťování dotací.

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

 6.Starostka obce informovala zastupitele  o možnosti čerpání dotací z II. výzvy MAS.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatel.....................................          Ověřovatel.........................................

 

 

Starosta.........................................

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                                                         

Sejmuto z úřední desky:

 

Vyvěšeno elektronicky:

Sejmuto elektronicky: