ROZPOČET  NA  ROK  2010

 

Daňové příjmy

     UZ

   PAR

POL

Daňové příjmy celkem

 

 

 

1 482 200

 

Nedaňové příjmy

 

 

 

 

Pronájmy

 

3639

 

33 900

Svoz komunálního odpadu - pytle

 

3722

 

 2 000

Komunální odpad - Eko-kom

 

3725

 

7 000

Správa -úroky z vkladů - běžný účet

 

6310

 

16 000

Nedaňové příjmy celkem

 

 

 

58 900

 

Dotace

 

 

 

 

Neinvestiční dotace ze SR na výkon stát. správy

 

 

4112

5 900

Přijaté dotace celkem

 

 

 

5 900

 

PŘÍJMY  CELKEM

1 547 000

 

 

 

VÝDAJE

UZ

PAR

POL

Kč .

Pozemní komunikace

 

2212

 

111800

Dopravní obslužnost

 

2221

 

20000

Mateřská škola-příspěvky

 

3111

 

36000

Základní škola-příspěvky

 

3113

 

113000

Kaplička Ptýrovec

 

3326

 

10000

Záležitosti kultury- důchodci

 

3399

 

7500

Sportovní hřiště  - dětský koutek

 

3412

 

25000

Volný čas děti a mládež

 

3421

 

8000

Veřejné osvětlení

 

3631

 

60000

Pohřebnictví-údržba a opravy /hřbitov Klášter/

 

3632

 

6000

Obchod,hospoda

 

3639

 

20000

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

 

3721

 

3000

Sběr a svoz komunálního odpadu

 

3722

 

130000

Péče o vzhled obcí a veř zeleň-dotace EU

 

3745

 

400000

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

 

3745

 

70000

Hasiči - příspěvek dle smlouvy

 

5512

 

15000

Místní zastup. orgány- mzdy zastupitelstvo

 

6112

 

183000

Správa-platy zaměstnanců

 

6171

 

109000

  -dohody o provedení práce

 

6171

 

9000

  -povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

6171

 

25000

  -povinné pojistné na zdravotní pojištění

 

6171

 

25500

Státní správa běžné výdaje

 

6171

 

123400

Příspěvky -Sdružení obcí  Stř. Pojiz. a Svaz obcí ČR

 

6171

 

6800

Banka a pojištění

 

6310

 

30000

CELKEM  VÝDAJE

 

 

 

1 547 000

 

 

 

 

 

 

 

OBEC  PTÝROV

 

R O Z P O Č E T

 

NA ROK 2010

 

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU OBCE DNE :

 

Rozpočet vypracoval: L.Pešková                Starosta : M.Koštejnová

 

Razítko obce:

 

 

 

 

Druh

Částka Kč

Příjmy celkem

1 547 000

V tom:  1. Daňové příjmy

1 482 200

             2. Nedaňové příjmy

58 900

             3. Kapitálové příjmy

0

             4. Přijaté dotace

5 900

Výdaje celkem

1 547 000

V tom:  5. Běžné výdaje

1 547 000

             6. Kapitálové výdaje

0

Saldo        (příjmy mínus výdaje)

           +                0

Financování

           −                0

 

 

 

 

vyvěšeno:  3.12.2009                                                                      sejmuto: 18.12.2009