ROZPOČET  NA  ROK  2009

 

Daňové příjmy

     UZ

   PAR

POL

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

 

 

1111

        274.000

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

 

 

1112

          54.000

Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu

 

 

1113

          24.000

Daň z příjmů právnických osob

 

 

1121

        407.000

Daň z přidané hodnoty

 

 

1211

        585.000

Správní poplatky

 

 

1361

               600

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

 

 

1334

               900

Poplatek za komunální odpad

 

 

1337

          72.000

Poplatek ze psů

 

 

1341

            2.000

Daň z nemovitostí

 

 

1511

        245.000

Daňové příjmy celkem

 

 

 

    1.664.500

 

Nedaňové příjmy

 

 

 

 

Za dřevo

 

1032

 

           2.000  

Pronájmy

 

3639

 

         33.900

Svoz komunálního odpadu - pytle

 

3722

 

           1.000

Komunální odpad - Eko-kom

 

3725

 

           7.000

Správa -úroky z vkladů - běžný účet

 

6310

 

         22.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Nedaňové příjmy celkem

 

 

 

       65.900

 

Dotace

 

 

 

 

Neinvestiční dotace ze SR na výkon stát. správy

 

 

4112

         5.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté dotace celkem

 

 

 

     5.900

 

PŘÍJMY  CELKEM

    1.736.300  

 

 

 

 

 

VÝDAJE

UZ

PAR

POL

Obecní lesy

 

1032

 

1000

Pozemní komunikace

 

2212

 

40000

Dopravní obslužnost

 

2221

 

21100

Mateřská škola-příspěvky

 

3111

 

36000

Základní škola-příspěvky

 

3113

 

113000

Kultura - 100 let školy

 

3319

 

30000

Záležitosti kultury- důchodci

 

3399

 

6000

Hřiště

 

3412

 

9000

Volný čas děti a mládež

 

3421

 

11000

Veřejné osvětlení

 

3631

 

52000

Pohřebnictví-údržba a opravy hřbitov

 

3632

 

4000

Obchod, hospoda

 

3639

 

101000

Sběr a svoz komunálního odpadu

 

3722

 

115000

Péče o vzhled obcí a veř zeleň-dotace EU, POV

 

3745

 

534000

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň            

 

3745

 

83000

Hasiči - příspěvek dle smlouvy

 

5512

 

15000

Místní zastup. orgány- mzdy zastupitelstvo

 

6112

 

183000

Správa-platy zaměstnanců

 

6171

 

99000

  -dohody o provedení práce

 

6171

 

7000

  -povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

6171

 

25000

  -povinné pojistné na zdravotní pojištění

 

6171

 

25500

Státní správa běžné výdaje

 

6171

 

123500

Příspěvky -Sdružení obcí  Stř. Pojiz. a Svaz obcí ČR

 

6171

 

6700

Banka a pojištění

 

6310

 

20000

VÝDAJE CELKEM

 

 

 

1660800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC  :        PTÝROV

 

 

R O Z P O Č E T

 

 

NA ROK 2009

 

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU OBCE DNE : 

 

 

Rozpočet vypracoval: L.Pešková                Starosta : Milena Koštejnová

 

                                            Razítko obce:

 

 

Druh

Částka Kč

Příjmy celkem

            1736300                 

V tom:  1. Daňové příjmy

            1664500                   

             2. Nedaňové příjmy

                65900              

             3. Kapitálové příjmy

                        0                    

             4. Přijaté dotace

                  5900      

Výdaje celkem

            1660800              

V tom:  5. Běžné výdaje

            1660800

             6. Kapitálové výdaje

                        0

Saldo        (příjmy mínus výdaje)

           +   75500

Financování

           -    75500