OBEC PTÝROV

okres Mladá Boleslav

 

Obecně závazná vyhláška

obce Ptýrov

č. 2/2007

 

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Ptýrov schválilo a vydává dne 28.3.2007 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích (dále též jen „vyhláška“):

 

 

Oddíl  I.

Základní ustanovení

 

Čl. 1

1)       Obec Ptýrov zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)       poplatek ze psů1)

b)       poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt2)

c)       poplatek za užívání veřejného prostranství3)

d)       poplatek ze vstupného4)

e)       poplatek z ubytovací kapacity5)

f)         poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj6)

g)       poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst7).

2)       Správu poplatků vykonává Obecní úřad Ptýrov (správce poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jinak.

 

 

Oddíl II.

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15ti dnů.

2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona8). Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)       Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

            a)  za prvního psa                                                                       40,-Kč

            b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                      60,-Kč

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku ze psů

1)       Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 30. 4. každého roku.

2)       Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30. 4., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

Oddíl III.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

1)       Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30ti dnů od zahájení této činnosti.

2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona8). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)       Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30ti  dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 6

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu                                                                                    

a)       v období od 1. 6. do 30. 9. a od 1. 12. do 31. 3.                5,00 Kč

b)       v období od 1. 4. do 1. 6. a od 1. 10 do 1. 12.                   2,50 Kč.

 

 

Čl. 7

Splatnost poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

1)       Poplatník uhradí poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ubytovateli.

2)       Ubytovatel vybrané poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt odvede vždy nejpozději do 10ti dnů po uplynutí každého pololetí na účet obce Ptýrov č. 33925181/0100, vedený u KB Mladá Boleslav .

 

 

 

Oddíl IV.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 8

Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.

2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona8). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Čl. 10

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí:

1) Za použití veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení - stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům:

a)       za trvalé umístění ročně za m2 ………………………………………..………..               1200,-Kč

b)       za krátkodobé umístění za m2 a den……………………………………………                    10,-Kč

2) Za používání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu

    měsíčně za m2 ………………………………………………………………………...              20,-Kč

3) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení za m2 a den ………..      1,-Kč

4) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně …………………………………….   500,-Kč

5) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů apod. za m2 a den ….      6,-Kč

6) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě

    obytného domu měsíčně za m2 ………………………………………………………...          1,-Kč

7) Za použití veřejného prostranství k umístění jiných skládek než uvedených v bodě 6)

za m2 a den ……………………………………………………………………………………         10,-Kč

8) Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce za m2 a den …………        1,-Kč

9) V ostatních případech za m2 a den ………………………………… ..        3,-Kč

 

Čl. 11

Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Ptýrov ve středu od 15,00 do 17,00 hod. nebo na účet obce Ptýrov č.33925181/0100, vedený u KB Mladá Boleslav :

a)          při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b)          při užívání veřejného prostranství po dobu delší 3 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno,

c)         poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci,

d)         poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

 

 

Oddíl V.

Poplatek ze vstupného

 

Čl. 12

Ohlašovací povinnost

1)          Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku pořádání akce a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona8). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)          Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

4)          Povinnosti stanovené v odst. 1) až 3) se vztahují  i na poplatníky, jimiž pořádané akce jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny.

 

Čl. 13

Sazba poplatku ze vstupného

Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

 

Čl. 14

Osvobození

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny nad rámec ust. § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sportovní akce pořádané místními společenskými a sportovními organizacemi.

 

Čl. 15

Splatnost poplatku ze vstupného

Poplatek ze vstupného je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Ptýrov ve středu od 15,00 do 17,00 hod. nebo na účet obce Ptýrov č.33925181/0100, vedený u  KB Mladá Boleslav.

 

 

Oddíl VI.

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

1)          Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15ti dnů od zahájení této činnosti.

2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona8). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)          Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 17

Sazba poplatku z ubytovací kapacity

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí  2,-Kč za každé využité lůžko a den.

 

Čl. 18

Splatnost poplatku z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity je splatný nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Ptýrov ve středu od 15,00 do 17,00 hod. nebo na účet obce Ptýrov č. 33925181/0100, vedený u  KB Mladá Boleslav.

 

 

Oddíl VII.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Čl. 19

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 15ti dnů od uvedení do provozu.

2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a další údaje podle zvláštního zákona8) a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)       Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 20

Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1)       Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.

2)       V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

 

Čl. 21

Splatnost poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1)          Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je splatný do pokladny obce na Obecním úřadě Ptýrov ve středu od 15,00 do 17,00 hod. nebo na účet obce Ptýrov č.33925181/0100, vedený u KB Mladá Boleslav :

a)        při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 1 měsíce po zahájení provozu,

b)        při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou stejných splátkách splatných vždy poslední den 3. a 6. měsíce doby, na níž byl povolen provoz výherního hracího přístroje,

c)        při povolení provozu výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

2)          Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj může být zaplacen poplatníkem jednorázově nejpozději 2 měsíce po zahájení provozu výherního hracího přístroje.

 

 

Oddíl VIII.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

(dále jen „poplatek za povolení k vjezdu“)

 

Čl. 22

Ohlašovací povinnost

Poplatník poplatku za povolení k vjezdu je povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona8). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Čl. 23

Sazba poplatku za povolení k vjezdu

Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí  20,-Kč za kalendářní den.

Po dohodě se správcem poplatku lze poplatek za povolení k vjezdu uhradit paušální částkou, a to:

-           za povolení k vjezdu nákladního auta bez vleku             400,-Kč za rok

-           za povolení k vjezdu nákladního auta s vlekem 600,-Kč za rok.

 

 

Čl. 24

Splatnost poplatku za povolení k vjezdu

Poplatek za povolení k vjezdu  je splatný současně s vydáním povolení do pokladny obce na Obecním úřadě Ptýrov ve středu od 15,00 do 17,00 nebo na účet obce Ptýrov č. 33925181/0100, vedený u KB Mladá Boleslav

 

Oddíl IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Čl. 25

Přechodné ustanovení

1)       Místní poplatky na rok 2007 nebo jejich části uhrazené podle obecně závazné vyhlášky obce Ptýrov č. 3/2002 o místních poplatcích, ze dne 13. 3. 2002 se považují za úhradu místních poplatků nebo jejich částí podle této obecně závazné vyhlášky.

2)       Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných vyhlášek obce Ptýrov č. 3/2002 o místních poplatcích, ze dne 13. 3. 2002 zůstávají nedotčena a posuzují se podle těchto obecně závazných vyhlášek a dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 26

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Ptýrov č. 3/2002 o místních poplatcích, ze dne 13. 3. 2002.

 

Čl. 27

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

 

 

------------------------------------                                                ------------------------------------

            Ing. Jiří Pešek                                                                Milena Koštejnová

místostarosta                                                                starostka obce

 

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Ptýrov č. 2/2007 o místních poplatcích

 

 

Mapa veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejných prostranství:

 

 

 

 

 

 

 1) § 2  zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

4) § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

5) § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

6) § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

7) § 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

8) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů